SMS hírlevél

Feliratkozás SMS értesítőre:
  1.  Kérjük gépelje be a képen látható ellenőrző kódot!
Leiratkozás SMS értesítőről:
  1.  Kérjük gépelje be a képen látható ellenőrző kódot!

Az SMS hírlevélre feliratkozottak értesítést kapnak rendszeresen megjelenő új termékekről, kiemelt akciókról és promóciókról.

Az SMS hírlevélről leiratkozni csak ebben a menüpontban lehet a fentiek alapján.

Az SMS hírlevélre való feliratkozás után kérjük nézze meg a feliratkozásnál megadott e-mailcímet, s ezt követően az általunk küldött aktiváló e-mailben kövesse a leírtakat, hogy végleges legyen a regisztrációja.

Köszönjük.

Adatvédelmi tájékoztató:


A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban (1992. évi LXIII. törvény) foglalt kötelezettségünknek eleget téve, a Statimpatika.hu (Vágó Gyógyszertári Bt.) az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:

Személyes adat:

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,
amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Amennyiben a személyes adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, úgy az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minősül.

A különleges adat kizárólag az Ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető.

Az érintett kérelmére indult eljárásban azonban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.

Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

E felhívási kötelezettségünknek a jelen Tájékoztatóval való figyelemfelhívással teszünk eleget.

A Vágó Gyógyszertári Bt. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, ennek nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel (adatkezelés célja).

Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztráció, ill. a megrendelés során rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

Az adatkezelés időtartama:

a Vágó Gyógyszertári Bt. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat
a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti,
ameddig a szerződéssel kapcsolatban bármilyen igény érvényesíthető.

A Vágó Gyógyszertári Bt. a személyes adatokat a megbízási jogviszony fennállásának ideje alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti,
ameddig a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.

A Vágó Gyógyszertári Bt. ekként köteles törölni minden olyan,
az ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy a létre nem jött szerződésekkel kapcsolatos személyes adatot, amelyek kezelése esetén az adatkezelési cél megszűnt.

A Vágó Gyógyszertári Bt. az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

A Vágó Gyógyszertári Bt. tevékenysége során tudomására jutott adatokat
(személyes és vagyoni adatokat, a szerződéssel összefüggő adatokat)
– a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott.

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat.

A Vágó Gyógyszertári Bt. köteles a bejelentést a hivatkozott törvény előírásai szerint kivizsgálni, és erről az ügyfelet írásban tájékoztatni.

Az adatvédelmi törvények betartására és a titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a telefonszolgáltató munkatársaira is vonatkoznak.

Minden egyéb, az adatkezeléssel és az adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései irányadóak.

Bejelentkezés
E-mail:
Jelszó:
"A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!"
Online patika
Szolgáltatások
Statimpatika.hu